REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne
Sklep internetowy „www.lapusiaki.pl”, dostępny pod adresem internetowym https://lapusiaki.pl, prowadzony jest przez Monikę Łapińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Monika Łapińska, nazwa skrócona: Monika Łapińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8442372889 , REGON 389070507
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Monika Łapińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8442372889, REGON 389070507

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.lapusiaki.pl 

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

9. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Zastawie 157D, 16-400 Suwałki 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: mojelapusiaki@gmail.com

3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty tradycyjnej, lub mailowo pocztą elektroniczną, na adresy podane w niniejszym paragrafie.

§ 4 Wymagania techniczne
Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

1. Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza).

2. Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla, Chrome itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

3. Posiadanie konta pocztowego e-mail.

4. Włączona obsługa plików Cookies.

§ 5 Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6 Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy, zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury w polu dodatkowe informacje, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5. kliknąć przycisk przycisk “Zamów” oraz uiścić opłatę na konto podane w automatycznym mailu zwrotnym wysłanym na mail podany przy składaniu zamówienia,

6. opłacić zamówienie w ciągu 7 dni od daty zamówienia.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Poczta Polska,

b. Paczkomaty InPost,

c. Odbiór osobisty przed uprzednim umówieniem się,

2. Klient może skorzystać z następujących metody płatności:

a. przedpłata na konto (oznacza, że zapłata zostanie dokonana samodzielnie przez Klienta w formie tradycyjnego przelewu na rachunek bankowy, a po zaksięgowaniu wpłaty paczka zostanie wysłana do 7 dni od otrzymania przelewu).

§ 9 Realizacja zamówienia
1. Czas realizacji zamówienia (liczony od otrzymania przelewu na podane w mailu konto): przeciętnie do 7 dni.

2. Czas oczekiwania na realizację zamówienia może ulec zmianie. 

3. Aby zamówienie mogło być zrealizowane prosimy o podanie dokładnego adresu oraz numeru telefonu. Uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzanie danych kontaktowych.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży oraz zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, pod warunkiem, że produkt ten nie był używany. Należy przesłać go na nasz adres wraz z dowodem zakupu. Gwarantujemy zwrot pieniędzy w terminie 14 dni od momentu otrzymania zwrotu. Zwracający ponosi koszt przesyłki.

2. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej:

Formularz odstąpienia od umowy
(wypełniony dokument można przesłać w formie papierowej lub elektronicznej na poniższy adres):
Monika Łapińska
Ul. Zastawie 157D, 16-400 Suwałki
lub
mojelapusiaki@gmail.com
Ja…………………………niniejszy informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:……………………….., numer faktury………………….., data zawarcia umowy…………………, data odbioru……………….
Imię i nazwisko………………………
Adres……………………….
Data…………………………
Podpis………………………….

§ 11 Reklamacja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

3. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką do paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.